top of page
logo_FE_1.jpg
znak_barw_rp_pionowa_szara_ramka_rgb.png
malopolska-logo2015-655.png
UE_EFRR_rgb-12.jpg
TELPOD S. A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichOpracowanie innowacyjnego rezystora dużej mocy wykonanego w technologii grubowarstwowej

Celem ogólnym projektu jest podniesienie aktywności badawczo-rozwojowej spółki TELPOD poprzez przeprowadzenie prac badawczych prowadzących do opracowania nowatorskiego rezystora dużej mocy charakteryzującego się mocą znamionową na poziomie 900W,  odpornością na wysokie i krótkotrwałe przeciążenia wynoszącą 1600W.

Czas trwania projektu: 01.08.2020 - 31.07.2023

Wartość projektu: 2 249 849,59 zł

Dofinansowanie: 1 451 668,44 zł

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

  • elektronicznie na adres: zamowienia@telpod.pl
    lub 

  • w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego pod adresem:
    TELPOD S. A. 
    ul. Piłsudskiego 63a,

            32-050 Skawina

W przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.

Lista zamówień
bottom of page